• 30 KG Sac Varil
 • 50 KG Sac Varil
 • 25 KG Plastik Bidon
 • 25 KG Sac Varil
 • 25 KG Bidon
 • 20 KG Torba
 • 50 KG  Sac Varil
 • 25 KG Torba
 • 25 kg Torba
 • 25 KG Torba
 • 30 lt plastik bidon

IZOPROPIL ALKOL - IPA

 • 1 lt plastik şişe
 • 5 lt plastik bidon
 • 30 lt plastik bidon

METIL ETIL KETON - MEK

 • 1 lt plastik şişe
 • 5 lt plastik bidon
 • 30 lt plastik bidon

ASETON

 • 1 lt plastik şişe
  5 lt plastik bidon
  30 lt plastik bidon

IZOPROPIL ALKOL - IPA

 • 1 lt plastik şişe
 • 5 lt plastik bidon
 • 30 lt plastik bidon

METIL ETIL KETON - MEK

 • 1 lt plastik şişe
 • 5 lt plastik bidon
 • 30 lt plastik bidon

POTASYUM GUMUS SIYANUR

 • 1 KG Plastik Şişe

gumus SIYANUR

 • 1 KG Plastik Şişe